GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.
:: AKTY PRAWNE ::
Statut w pdf
:: MENU ::
Strona główna
Szkoła Partnerska
Wodzisław Ślšski
:: KONTAKT ::
Dane szkoły
Redakcja
:: INFORMATOR ::
Wykaz podręczników
Sekretariat
Pedagog
BHP
Higienistka
Biblioteka
Rada Rodziców
Kółka
Plan Lekcji
Organizacja pracy
Organizacja pracy (wersja skrócona)
:: O SZKOLE ::
Hymn
Historia Szkoły
Herb Szkoły
Nauczyciele
Galeria
Projekty
Nadanie Imienia
Wręczenie Gwiazdy
Jesteśmy szkołš sukcesu
:: PROJEKTY I INNOWACJE ::
MOODLE
Akademia wsparcia
Aktywni w życiu
Strona Socratesa
Comenius
:: DLA SZÓSTOKLASISTY ::
Ankieta
Deklaracja
:: KONKURSY ::
Wyobraźnia Ważniejsza Od Wiedzy
Cyferka
Grosik
:: KRONIKA SZKOŁY ::
Siódme niebo
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
STATUT GIMNAZJUM NR 2

 

logo

 

 

STATUT

 

GIMNAZJUM NR 2

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

 

  

Podstawa prawna:

.         art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)

.         Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

.         Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i   egzaminów szkołach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§1

 

1. Nazwa szkoły:

 

GIMNAZJUM

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I INTEGRACYJNYMI

NR 2  W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

im. ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ

 

Siedziba Gimnazjum Nr 2 mieści się w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 66

 

 

§2

 

1. Gimnazjum prowadzi oddziały ogólne oraz oddziały dwujęzyczne polsko-angielskie.

2. Gimnazjum od 1 września 2001r. prowadzi oddziały integracyjne.

 

 

§3

 

1. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

 

§4

 

1. Organem prowadzącym Gimnazjum Nr 2 jest Miasto Wodzisław Śląski.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

3. Cykl kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami ramowego planu nauczania w publicznym gimnazjum trwa 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

4. Gimnazjum organizuje świetlicę, która stanowi pozalekcyjną formę opiekuńczej działalności szkoły.

5. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów gimnazjum organizuje stołówkę.

6. Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami/, uchwały Nr VII54/99 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 66.

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

 

§5

 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z ustaw z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz uwzględniające program wychowawczy gimnazjum opracowany i uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2. Gimnazjum wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

3. Wymiar zajęć pozalekcyjnych uzależniony jest od posiadanych środków finansowych.

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

5. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe oraz inne problemowo-­zadaniowe według potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którego powołuje dyrektor gimnazjum na wniosek zespołu.

6. Gimnazjum określa zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

7. Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śl. organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

8. Gimnazjum organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczniów w ofercie mogą znaleźć się zajęcia artystyczne, sportowe i rekreacyjne. W ofercie zajęć dodatkowych znajdują się również zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Ponadto uczniowie mają możliwość realizacji indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki.

9. Gimnazjum organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia. Koordynatorem powyższych działań jest pedagog szkolny.

10. Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śl. współdziała z rodzicami /opiekunami prawnymi/ w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego. Zespoły klasowe oraz rodzice mają prawo zgłaszać dyrektorowi swe propozycje dot. przydziału godzin do dyspozycji dyrektora /dot. klas II i III/.

11. Gimnazjum zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego.

12. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców.

13. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w ust. 12, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

14. Gimnazjum zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednocześnie instalowane i aktualizowane jest oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

 

 

Rozdział III

ORGANY GIMNAZJUM

 

§6

DYREKTOR GIMNAZJUM

 

1. Organami Gimnazjum są:

a) dyrektor gimnazjum,

b) rada pedagogiczna,

c) samorząd uczniowski,

d) rada rodziców.

 

2. Gimnazjum kieruje dyrektor, którego zadania i kompetencje zostały określone w Ustawie o systemie oświaty, mianowicie:

a)  kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje go na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Nr 2, dla których jest pracodawcą,

c)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)  realizuje uchwały rady gimnazjum oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum zaopiniowanym przez radę gimnazjum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę gimnazjum,

f)  określa, w porozumieniu z radą rodziców, wzór jednolitego stroju obowiązującego w szkole,

g)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

h)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

i)   wnioskuje do Śląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienia ucznia do innego gimnazjum,

j)  wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa,

k) dyrektor gimnazjum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli  i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności:

-    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

-    przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

-    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum,

-    współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 

 

§7

RADA PEDAGOGICZNA

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum,

3. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej określają przepisy ustawy o systemie oświaty, mianowicie:

a)  zatwierdza plany pracy gimnazjum po zaopiniowaniu przez radę gimnazjum,

b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c)  podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych gimnazjum,

d)  ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

e)  ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

f)   opiniuje w szczególności:

-    organizację pracy gimnazjum, w tym w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-    projekt planu finansowego placówki,

-    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

-    propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

      f) rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu gimnazjum,

      g) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

          kierowniczego gimnazjum,

      h) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

          co najmniej połowy jej członków,

      i) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

 

§8

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

2. W gimnazjum działa samorząd uczniowski zwany dalej "samorządem", w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

4. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)    prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajaniu własnych zainteresowań,

d)    prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

e)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

§9

RADA RODZICÓW

 

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów gimnazjum.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

- wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

- szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych, oraz wyborów

przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły.

5. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7. Kompetencje Rady Rodziców:

a)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

-          programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

-          programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

b)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

c)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

d)    pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów  i zadań szkoły,

e)    gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności gimnazjum, z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4).

f)     opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych zgodnie z zapisami prawa oświatowego,

g)    opiniowanie zaproponowanego przez radę pedagogiczną szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

h)    opiniowanie wprowadzonego przez dyrektora szkoły jednolitego stroju dla uczniów,

i)     zapewnianie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami gimnazjum rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez:

­          zapoznanie się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy i szkoły,

­          dostęp do rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów lub trudności w nauce i problemach wychowawczych,

­          wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy gimnazjum,

­          dostęp do informacji związanej z dalszym kształceniem oraz ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych,

­          znajomość zasad związanych z WSO oraz innych aktów prawnych.

 

§ 10

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW GIMNAZJUM

 

1. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania organów szkoły, dyrektor nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku, organizuje spotkanie z przewodniczącymi Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.

3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.

4. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. Sytuacje konfliktowe między uczniami, uczniami a nauczycielami lub nauczycielami a rodzicami, powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności przez wychowawcę.

6. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, odwołują się do pomocy innego nauczyciela, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora.

7. Wszelkie konflikty powinny być rozstrzygane na zasadach wzajemnego poszanowania stron.

8. Zasadniczym celem działań rozjemczych jest doprowadzenie do porozumienia stron.

 

  

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

§ 11

ARKUSZ ORGANIZACYJNY

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w Rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do 30 maja danego roku.

2.  W arkuszu organizacyjnym gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

- liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

- ogólną liczbę zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum,

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego gimnazjum dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 12

ODDZIAŁY GIMNAZJUM

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2. Nowe oddziały można tworzyć z początkiem roku szkolnego.

3. W oddziałach dwujęzycznych nauczanie odbywa się w języku polskim i języku angielskim. Przedmioty nauczane dwujęzycznie i zakres materiału nauczanego w drugim języku ustala corocznie dyrektor w porozumieniu z zespołem nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne z uwzględnieniem opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagań kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.

4. W oddziałach integracyjnych liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Część zajęć w tych oddziałach prowadzona jest przez dwóch nauczycieli, przy czym jeden z nauczycieli pełni rolę nauczyciela wspomagającego. Do pracy w oddziałach integracyjnych zatrudniani są dodatkowo nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

 

§ 13

PODZIAŁ NA GRUPY

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

3. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

 

§ 14

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Zajęcia edukacyjne w Gimnazjum Nr 2 rozpoczynają się od godziny 8.00. W uzasadnionych przypadkach za zgodą uczniów i rodziców danego oddziału można początek zajęć przesunąć na godzinę 7.15.

§ 15

ODDZIAŁY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY

 

1. Dla uczniów gimnazjum, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 

§ 16

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

1. Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim posiada bibliotekę. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno­-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. W skład Biblioteki wchodzą:

­          wypożyczalnia,

­          czytelnia.

3. Z biblioteki mogą korzystać:

­          uczniowie,

­          nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

­          rodzice,

­          inne osoby - za zgodą dyrektora

4. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

5. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

6. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

­          gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie i selekcjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

­          opieka nad zbiorami biblioteki,

­          aktywne udostępnianie zbiorów czytelnikom,

­          działania na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów,

­          udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

­          udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami oraz instytucjami.

7. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

8. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

9. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.

 

§ 17

ŚWIETLICA

 

1. Dla uczniów gimnazjum, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne czynności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, gimnazjum organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 18

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

1. Programy nauczania oraz podręczniki wybierane są przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania oraz podręczniki nauczyciel przedstawiane są radzie pedagogicznej, która ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

- przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

- wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

3. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

5. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

6.  W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

7. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

§ 19

JEDNOLITY STRÓJ OBOWIĄZUJĄCY W GIMNAZJUM

 

1. Na terenie gimnazjum obowiązkowe jest noszenie przez uczniów jednolitego stroju.

2. Jednolitym strojem obowiązującym w szkole jest koszulka polo z naszytym na niej logo szkoły,

3. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku braku możliwości założenia przez ucznia obowiązkowego stroju uczeń może założyć strój zastępczy w postaci dowolnego okrycia wierzchniego w ciemnym kolorze, jednak sytuacja taka nie może trwać dłużej niż 3 dni.

4. Ze względu na szczególną organizację niektórych zajęć dydaktyczno - wychowawczych przebywanie ucznia na terenie szkoły w czasie tego typu zajęć nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju. Do zajęć o których mowa należą dyskoteki szkolne, imprezy sportowe i inne imprezy kulturalno - rozrywkowe organizowane na terenie szkoły, wycieczki szkolne i inne zorganizowane wyjścia uczniów poza teren szkoły.

 

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

 

 

§ 20

ZATRUDNIENI PRACOWNICY SZKOŁY

 

1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić pedagoga, wychowawcę świetlicy, bibliotekarza, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§21

STANOWISKO WICEDYREKTORA

 

1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów.

2. Dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze.

 

§ 22

ZESPOŁY NAUCZYCIELI

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawach warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania oraz wykazów tych programów.

2. W szkole można tworzyć:

a) zespół wychowawczy,

b) zespoły przedmiotowe,

c) zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 może należeć w szczególności:

a)    udział w opracowywaniu propozycji szczególnych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)   udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,

c)    organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

d)    zorganizowanie współpracy nauczycieli różnych przedmiotów w celu korelowania treści nauczania, uzgadniania programów nauczania i ich ewentualnych zmian,

e)    opracowanie kryteriów nauczania oraz sposobu badania osiągnięć,

f)     wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

g)    opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania.

 

§23

NAUCZYCIEL I JEGO OBOWIĄZKI

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

a)    sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo podczas wszystkich zajęć szkolnych przez niego prowadzonych, w trakcie dyżurów przydzielonych mu przez dyrektora szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,

b)   zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności:

- realizację obowiązujących programów nauczania,

- stosowanie właściwych metod nauczania,

- systematyczne przygotowanie się do zajęć,

- pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego do prowadzenia zajęć,

- właściwie prowadzenie dokumentacji dot. działalności pedagogicznej,

c)    dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze,

d)    wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania,

e)    udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  o rozpoznane potrzeby uczniów.

3. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

­          pracę własną,

­          udział w pracach zespołu przedmiotowego,

­          korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§24

WYCHOWAWCA I JEGO OBOWIĄZKI

 

1. Dyrektor przydziela każdej klasie nauczyciela - wychowawcę. Zadania związane z funkcją wychowawcy klasowego zostaną określone w zakresach obowiązków nauczyciela, stosownie do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

2. Celem zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem podczas całego cyklu kształcenia w gimnazjum.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

­          tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

­          inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

­          podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:

a.   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b.   wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

- planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c.    zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującym w szkole wewnętrznym prawem oświatowym,

d.   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

e.   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

- współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.  

f.     współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

5. Realizując swe zadania wychowawca w spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w semestrze. O terminie spotkań decyduje dyrektor.

6. Wychowawca może zorganizować dodatkowe spotkania z rodzicami w miarę potrzeb, po uprzednim poinformowaniu dyrektora.

7. Na pisemny, umotywowany wniosek nauczyciela lub zespołu klasowego i rodziców i co najmniej 2/3 zainteresowanych dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy klasy.

 

§ 25

PEDAGOG SZKOLNY

 

1. W celu zapewnienia uczniom pomocy i wsparcia, w szkole działa pedagog.

2. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:

a)    rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,

b)   udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,  

c)    prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

d)    kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

e)    inspirowanie oraz przeprowadzanie różnorodnych form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizującym i resocjalizacyjnym,

f)     udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

g)    udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

h)    dbanie o realizację obowiązku szkolnego,

i)     pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia, poprzez koordynowanie działań związanych z  wewnątrzszkolnym system doradztwa oraz zajęciami związanymi z wyborem kierunku kształcenia,

j)     wnioskowanie o skierowanie uczniów zaniedbanych środowiskowo, opuszczonych do placówek opiekuńczo-wychowawczych,

k)    udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

 

 

Rozdział VI

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

 

 

§26

REKRUTACJA

 

1. Obwód Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim określa Uchwała Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Szkołami podstawowymi znajdującymi się w rejonie Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim są: SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 17.

3. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa w porozumieniu z dyrektorem, organ prowadzący szkołę.

4. O przyjęciu do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor.

5. Do gimnazjum przyjmuje się:

­          z urzędu - uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum,

­          na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum Nr 2, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum Nr 2 jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się według następujących kryteriów:

­          podstawą rozpatrzenia wniosku jest pozytywna ocena z zachowania,

­          w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią wszystkich stopni z obowiązkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

­          spośród uczniów legitymujących się takimi samymi wynikami, pierwszeństwo posiadają uczniowie z wyższą oceną z zachowania,

­          w każdym przypadku brana jest pod uwagę sytuacja społeczno-wychowawcza

­          kandydata przedstawiona w podaniu o przyjęcie do gimnazjum.

7. Na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ w uzasadnionych przypadkach przyjmowani są do Gimnazjum Nr 2 uczniowie spoza obwodu także w trakcie realizacji nauki w gimnazjum, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

8. Absolwenci szkół podstawowych tworzą w Gimnazjum Nr 2 nowe zespoły klasowe składające się z uczniów poszczególnych szkół podstawowych. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej.

9. W przypadku oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się rekrutację bezobwodową, na podstawie testu składającego się z dwóch części: test uzdolnień lingwistycznych oraz test sprawdzający stopień opanowania języka angielskiego. Przyjęcie ucznia do oddziału dwujęzycznego jest możliwe również w trakcie trwania cyklu kształcenia z początkiem kolejnego semestru lub roku szkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami w ww. oddziale. W takim przypadku uczeń musi zaliczyć test znajomości języka angielskiego.

10. Wykazy uczniów z przydziałem do poszczególnych klas wywieszane są do końca lipca.

11. Nowe zespoły klasowe spotykają się ze sobą i nowymi wychowawcami w trakcie sierpniowych spotkań integracyjnych.

 

  

§ 27

UCZEŃ - JEGO PRAWA I OBOWIĄZKI

 

1. Uczeń gimnazjum ma prawo:

a) do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

b) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

e) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

2. Obowiązki ucznia gimnazjum:

a) systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach określonych ramowym planem nauczania,

b) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych dokonywane w terminie i formie określonej ust. 8 §31,

c) systematyczne i właściwe przygotowywanie się do zajęć,

d) kulturalne zachowanie podczas zajęć,

e) przestrzeganie zasad kultury i współżycia w odniesieniu do pozostałych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

f) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów,

g) przestrzeganie przepisów określających warunki używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum:

-        korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych jest zabronione. Szkoła zapewnia uczniowi możliwość telefonicznego kontaktu z rodziną (aparat telefoniczny znajduje się w budynku szkolnym, jest również możliwość odpłatnego zatelefonowania z sekretariatu szkoły),

-        jeżeli rodzice dopuszczają posiadanie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w szkole, uczeń może korzystać z tych urządzeń w trakcie przerw oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej w razie zniszczenia, kradzieży lub zgubienia danego urządzenia na terenie szkoły.

h) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

i) dbałość o wspólne mienie, ład i porządek w gimnazjum,

j) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie obowiązującego w szkole jednolitego stroju,

k) godne reprezentowanie gimnazjum na zewnątrz,

l) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

  

 

 

Rozdział VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

§ 28

ZAKRES I CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i  dodatkowych  zajęć edukacyjnych,

- ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

- ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania,

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom  (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 29

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU OCENIANIA

W GIMNAZJUM NR 2

 

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym w Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej dzielą się na dwa semestry. Uwzględniając terminy ferii zimowych i dążąc do w miarę równego (czasowo) podziału zajęć dydaktyczno-wychowawczych Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 2 corocznie  podczas posiedzenia inaugurującego nowy rok szkolny  podejmuje uchwałę o czasie trwania poszczególnych semestrów. Informacja dotycząca czasu trwania poszczególnych semestrów przekazywana jest uczniom w pierwszym tygodniu września. A rodzicom podczas pierwszych zebrań rodzicielskich.

2. Klasyfikacja śródroczna uczniów przeprowadzana będzie na zakończenie pierwszego semestru.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

-          nauczyciel przedmiotu na lekcji w pierwszym tygodniu zajęć informuje uczniów o w/w wymaganiach, czego potwierdzeniem jest zapis w dzienniku lekcyjnym,

-          w formie pisemnej poszczególne wymagania edukacyjne znajdują się w bibliotece szkolnej,

-          uczeń nieobecny na lekcji w pierwszym tygodniu zajęć,  podczas której prowadzący omawiał wymagania, jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się z  egzemplarzem będącym w posiadaniu biblioteki,

-          wychowawca podczas wrześniowych spotkań rodzicielskich udostępnia do wglądu wymagania edukacyjne w postaci pisemnej;

-          nauczyciel prowadzący dane zajęcia zobowiązany jest omówić w/w wymagania  podczas comiesięcznych konsultacji  z rodzicami (prawnymi opiekunami),

-          rodzice mogą w godzinach pracy biblioteki szkolnej samodzielnie zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi dot. wszystkich zajęć edukacyjnych.

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:,

-          osiągnięcia edukacyjne ucznia sprawdzane są systematycznie, uwzględniając różnorodne formy aktywności ucznia,

-          ocena śródroczna i roczna wystawiona jest w oparciu o co najmniej 4 oceny bieżące,

-          przeprowadzenie pisemnych prac kontrolnych z zakresu materiału większego niż dwa ostatnie nowe tematy lekcji nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem,

-          nauczyciel jest zobowiązany oddać poprawione prace kontrolne do dwóch tygodni od momentu przeprowadzenia sprawdzianu,

-          uczeń ma prawo poprawić otrzymaną przez siebie ocenę cząstkową na zasadach określonych w §30 ust. 11,

-          o przewidywanej dla ucznia rocznej lub śródrocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnym nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem. Fakt przekazania informacji o  przewidywanej ocenie niedostatecznej (śródrocznej i rocznej) znajduje potwierdzenie w dokumentacji wychowawczej (zapis w dzienniku, informacja telefoniczna w obecności świadka, przesyłka polecona),

-          wszystkie oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisane są w dzienniku lekcyjnym w dniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.      

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

-          na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują ołówkiem w dzienniku przewidywane oceny klasyfikacyjne,

-          uczeń  pragnący uzyskać ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) wyższą od przewidywanej zgłasza dyrektorowi pisemną umotywowaną prośbę zawierającą chęć poprawy oceny (prośba powinna być złożona w terminie do dwóch dni od otrzymania informacji),

-          dyrektor zobowiązany jest do powołania komisji i przeprowadzenia sprawdzianu w terminie  do trzech dni od wpłynięcia wniosku,

-          tryb powołania komisji i sposób dokumentowania przebiegu sprawdzianu zgodny z §34.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć będą określane wspólnie przez nauczycieli uczących danego przedmiotu w naszej szkole.

6. W bibliotece szkolnej znajduje się cały zestaw wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i na prośbę ucznia lub jego rodziców zostanie udostępniony do wglądu w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

7. Wprowadzenie zmian i modyfikacji w wewnątrzszkolnym systemie oceniania jest możliwe z początkiem nowego roku szkolnego. Nie dotyczy to konieczności znowelizowania WSO i  dostosowania go do zmieniającego się prawa oświatowego.

8. Ocenianie postępów ucznia powinno być dokonywane systematycznie, z uwzględnieniem różnorodnych form, w warunkach zapewniających obiektywizm oceny.

9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie powinno uwzględniać:

- przedstawienie kryteriów wymagań na poszczególne oceny połączone z prezentacją osiągnięć ucznia,

- próby poprawy otrzymanych ocen cząstkowych,

- przygotowywanie do zajęć, odrabianie prac domowych i nadrabianie zaległości wynikających z nieobecności ucznia,

- korzystanie z dodatkowych zajęć wyrównawczych lub konsultacji prowadzonych przez nauczycieli, oraz korzystanie z pomocy wychowawcy świetlicy,

- prezentację pisemnych prac ucznia.

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Zainteresowane osoby mają prawo wglądu do ocenionych prac na terenie szkoły w obecności nauczyciela oraz w trakcie konsultacji i zebrań rodzicielskich (do wglądu lub za odpłatnością - kopia ksero).

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

15. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

17. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem §35 ust.3 i 4.

 

§ 30

OCENIANIE BIEŻĄCE, ŚRÓDROCZNE I ROCZNE

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym w danym roku szkolnym.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

6. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

- stopień CELUJĄCY (6)  /stopień celujący oznacza, że  osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne, twórcze oraz wykazują się dużą samodzielnością w ich uzyskiwaniu/

- stopień BARDZO DOBRY (5)  /stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania/

- stopień DOBRY (4)  /stopień dobry oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia/

- stopień DOSTATECZNY (3)  /stopień dostateczny oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane realizowanym przez nauczyciela programie, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu/

- stopień DOPUSZCZAJĄCY (2)  /stopień dopuszczający oznacza, że stopień opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudni naukę przedmiotów pokrewnych/

- stopień NIEDOSTATECZNY (1)  /stopień niedostateczny oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie realizowanym przez nauczyciela, co uniemożliwia mu kontynuację i opanowanie kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudni naukę przedmiotów pokrewnych/

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

8. Nauczyciele rejestrują postępy ucznia w dzienniku lekcyjnym.

9. W przypadku ocen bieżących i śródrocznych (nie dotyczy ocen rocznych) dopuszcza się stosowanie znaków:

- plus (+) (aby zaznaczyć, iż uczeń osiągnął górną granicę danej oceny).

- minus (-) (aby zaznaczyć, iż uczeń osiągnął dolną granicę danej oceny).

Ponadto w dzienniku lekcyjnym w rubryce przeznaczonej na ocenianie bieżące dopuszcza się stosowanie symboli:

- ukośnik (/) (aby oddzielić ocenę pierwotną od oceny z poprawy)

- nieobecny (nb) (aby zaznaczyć nieobecność ucznia podczas pracy pisemnej)

10. Przeprowadzenie pisemnych prac kontrolnych z zakresu materiału większego niż dwa ostatnie nowe tematy lekcji nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel jest zobowiązany oddać poprawione prace kontrolne do dwóch tygodni od momentu przeprowadzenia sprawdzianu.

11. W jednym tygodniu dany oddział może mieć maksymalnie trzy zaplanowane sprawdziany (prace klasowe), obejmujące materiał większy niż dwa ostatnie nowe tematy lekcji, przy czym w jednym dniu może odbyć się tylko jeden taki sprawdzian. Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy klasa zwróci się do nauczyciela z prośbą o przełożenie danej pracy pisemnej. Nowy termin przełożonej pracy pisemnej nie uznaje się za zaplanowany wcześniej, a tym samym nie wlicza się do maksymalnej liczby sprawdzianów obowiązującej w ciągu tygodnia lub w jednym dniu.

12. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę cząstkową, jednak oceny mogą być poprawiane tylko raz. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub końcoworocznej nauczyciel może wziąć pod uwagę obie oceny: ocenę pierwotną i ocenę z poprawy (nawet wtedy, gdy ocena z poprawy jest niższa od pierwotnej). Poprawy ocen przebiegać będą w następujący sposób:

a) ocenę cząstkową uzyskaną z pracy klasowej oraz wszelkich prac pisemnych zapowiedzianych wcześniej uczeń może poprawić w terminie określonym przez nauczyciela nie później niż dwa tygodnie od momentu uzyskania tej oceny,

b) sposób poprawy pozostałych ocen cząstkowych (kartkówka niezapowiedziana, odpowiedź ustna, zadanie domowe, itp.) nauczyciel każdego przedmiotu ustala indywidualnie i podaje uczniom do wiadomości na początku każdego roku szkolnego.

13. Samorząd uczniowski przeprowadza losowanie tzw. "niepytanych numerów" i podaje z minimum jednodniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości wyniki tego losowania. Uczniowie, których numery w dzienniku zostały w danym dniu wylosowane, są w tym dniu zwolnieni z odpowiedzi ustnej i z niezapowiedzianych prac pisemnych. Wylosowany "niepytany numerek" jest przywilejem, a nie prawem ucznia. W przypadku naruszenia regulaminu, słabej frekwencji, ocen niedostatecznych lub nieodpowiedniego zachowania, uczeń traci dany przywilej.

14. W pierwszym dniu nauki szkolnej, przypadającym bezpośrednio po wakacjach letnich, feriach zimowych, zimowej przerwie świątecznej i wiosennej przerwie świątecznej wszyscy uczniowie są zwolnieni z wszelkich prac pisemnych oraz z odpowiedzi ustnych.

15. W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych nie mogą otrzymywać żadnych ocen niedostatecznych. Prawo to dotyczy również sytuacji, gdy uczeń w pierwszym tygodniu pisał pracę pisemną, a nauczyciel sprawdził i oddał ją w późniejszym terminie.

 

 

§ 31

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

1. Śródroczne i roczne oceny zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre,  poprawne, nieodpowiednie, naganne.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

3. Śródroczną i roczną ocenę ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania ocena śródroczna nie musi być wzięta pod uwagę pod warunkiem, że uczeń zadeklarował chęć poprawy swojego zachowania i nastąpiła widoczna poprawa w drugim semestrze.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

6. Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

     a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

     b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

     c) dbałość o honor i tradycję szkoły,

     d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

     e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

     f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

     g) okazywanie szacunku innym osobom.

7. W Gimnazjum nr 2 im. Ziemi Wodzisławskiej obowiązują priorytety, które w przypadku wątpliwości lub wahań oceniającego powinny zadziałać na korzyść ocenianego ucznia:

a) systematycznie uczęszczam na zajęcia szkolne - wszystkie moje nieobecności są w terminie usprawiedliwione, a usprawiedliwienia nie budzą zastrzeżeń,

b) zachowuję się kulturalnie na zajęciach szkolnych i przerwach,

c) w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły wykazuję się życzliwością

d) o sprawach trudnych i konfliktowych potrafię dyskutować rzeczowo i kulturalnie,

e) swym zachowaniem nie naruszam godności drugiego człowieka,

f) życzliwie traktuję uczniów klas integracyjnych - mój stosunek do klas integracyjnych nacechowany jest sympatią i uprzejmością.

8. Nieobecności powinny być usprawiedliwione przez rodziców w czasie jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły. Ostatecznym terminem usprawiedliwienia nieobecności są comiesięczne konsultacje dla rodziców odbywające się w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00 (lub w innym dniu ustalonym przez dyrektora szkoły). Inicjatywa w tej sprawie należy do rodziców.

9. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz spóźnienia, które miały miejsce tuż po śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej uwzględnione będą przy ocenianiu zachowania w drugim semestrze.

10. Kryteria oceniania.

a) Pojęcia wstępne:

 

KRYTERIA PODSTAWOWE:

- uczeń jest przygotowany do zajęć szkolnych - przynosi przybory szkolne, prowadzi zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela,

- uczeń dba o schludny wygląd (naturalne czyste włosy i paznokcie, brak makijażu) i nosi obowiązujący w szkole jednolity strój uczniowski,

- kultura osobista ucznia nie budzi zastrzeżeń,

- uczeń zawsze wypełnia polecenia wychowawcy i innych nauczycieli,

- uczeń do końca realizuje przydzielone mu działania na rzecz klasy i szkoły,

- uczeń na co dzień dobrze reprezentuje swoją placówkę,

- w przypadku drobnych wykroczeń działania wychowawcze zastosowane wobec ucznia przynoszą natychmiastowy efekt, a uczeń wykazuje szczerą skruchę,

- uczeń zawsze terminowo zwraca wypożyczone przedmioty należące do szkoły (np. książki z biblioteki lub klucze do szafek)

 

 

KRYTERIA DODATKOWE:

- uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce (na miarę własnych możliwości),

- uczeń inicjuje i realizuje do końca twórcze działania na rzecz klasy i szkoły (z własnej woli i poza czasem lekcyjnym),

- uczeń uczestniczy w pracach mających na celu tworzenie dobrego wizerunku szkoły (z własnej woli i poza czasem lekcyjnym)

- uczeń efektywnie pracuje w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań (w ramach własnego czasu wolnego).

- uczeń z własnej inicjatywy pomaga członkom zbiorowości szkolnej,

- zachowaniem na lekcji uczeń mobilizuje kolegów do wysokiej kultury i stara się reagować na złe zachowanie innych,

- uczeń osiąga znaczące sukcesy w reprezentowaniu szkoły w środowisku lokalnym (miasto, powiat, kraj),

- uczeń konsekwentnie i efektywnie wywiązuje się ze swoich obowiązków w samorządzie klasowym lub szkolnym.

 

UWAGI NEGATYWNE:

Są to notatki wpisywane przez nauczycieli w tzw. zeszycie uwag, który wychowawca każdej klasy zakłada w dzienniku lekcyjnym. Aby wpisywanie tych notatek nie zajmowało zbyt wiele czasu podczas lekcji, nauczyciele wpisują tylko numer danej uwagi według poniższego zestawienia:

(1) - Nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak książki, brak przyborów i innych pomocy naukowych wymaganych na daną lekcję, brak notatek z poprzednich lekcji, również brak podpisu rodziców pod ważną informacją)

(2) - Rozmowy podczas lekcji (upomnienie ustne nie dało rezultatu)

(3) - Dezorganizowanie lekcji - uniemożliwianie prowadzenia lekcji poprzez różnego rodzaju negatywne (lecz nie agresywne) zachowania, np. przeszkadzanie innym w uczestnictwie w lekcji, rzucanie przedmiotami, krzyki, odgłosy, stukanie, tupanie, plucie, przemieszczanie się po klasie, przesuwanie ławek lub krzeseł, głośne komentowanie wypowiedzi nauczyciela lub innych uczniów, itp. (upomnienie ustne nie dało rezultatu)

(4) - Agresywne lub prowokujące zachowanie ucznia - dokuczanie innym, obraźliwe wyzwiska, popychanie, podstawianie nogi, uderzanie pięścią, kopanie, prowokowanie, itp. (nie dotyczy udziału w bójce)

(5) - Brak kultury - używanie wulgaryzmów, niestosowne, niekulturalne zwracanie się do nauczyciela, innych pracowników szkoły lub innych uczniów.

(6) - Odmowa wykonania polecenia nauczyciela (po trzykrotnym jego sformułowaniu lub po oddaleniu się ucznia w momencie, gdy nauczyciel się do niego zwraca)

(7) - Niewłaściwe uczestnictwo w lekcji - uczeń podczas lekcji bawi się jakimś przedmiotem, czyta książkę, rysuje, odrabia zadanie, rozmawia przez telefon komórkowy lub wysyła / odbiera wiadomości tekstowe, czyli zajmuje się nie tym czym w danej chwili powinien się zajmować (upomnienie ustne nie dało rezultatu)

(8) - Niewłaściwe zachowanie poza szkołą - rozmawianie podczas seansu w kinie / teatrze lub innym publicznym miejscu w momencie, gdy wymagana jest cisza, nie stosowanie się do regulaminu miejsc w których uczeń jest pod opieką nauczyciela, wszelkie niestosowne zachowania podczas wyjść i wycieczek szkolnych (takie, których nie kwalifikujemy do poważnych wykroczeń)

(9) - Opuszczenie budynku szkoły w czasie lekcji lub przerwy, opuszczenie sali lekcyjnej (bez pozwolenia)

(10) - Spożywanie posiłków, przekąsek, napojów w czasie lekcji lub żucie gumy (upomnienie ustne nie dało rezultatu)

(11) - Brak mundurka szkolnego, brak zmiennego obuwia (w okresach, gdy jest to od uczniów wymagane przez szkołę)

(12) - Drobne zniszczenia (lub próby zniszczenia) mienia szkoły lub innych uczniów (w tym również: wyrzucanie przedmiotów np. przez okno)

(13) - Śmiecenie, kruszenie, brak porządku (gdy uczeń zostawił nieporządek po wyjściu z sali, ew. gdy uczeń nie posprzątał tego, co naśmiecił, mimo prośby nauczyciela)

(14) - Lekceważenie obowiązków dyżurnego.

(15) - Niewywiązanie się z podjętych zobowiązań - zaleganie z oddaniem książek z biblioteki, nie oddanie rzeczy wypożyczonych (od szkoły lub od nauczyciela, np. klucza z szafki), nie wykonanie tych czynności (nie związanych z obowiązkiem nauki), których uczeń się zobowiązał (poprzedzone najpierw ustnym przypomnieniem nauczyciela lub innego pracownika szkoły)

 

Każdorazowo w przypadku niewłaściwego zachowania ucznia nauczyciel jest zobowiązany zapisać uwagę w zeszycie uwag. Nie zapisanie uwagi oznacza, iż negatywny czyn ucznia uznaje się za niebyły.

Jeżeli nastąpią inne negatywne zachowania ucznia, które nie zostały przewidziane w powyższych kategoriach, należy daną uwagę wpisać całym zdaniem, a następnie zwrócić się do szkolnej komisji statutowej o dodanie tego typu zachowania do powyższych kategorii.

Wpisując uwagę do zeszytu uwag, należy umieścić datę, numer uwagi oraz swój podpis.

 

POWAŻNE WYKROCZENIA:

- uczniowi udowodnione zostały zachowania naruszające prawo (kradzież, pobicia, palenie papierosów, narkotyki, alkohol, wymuszenia, fałszowanie dokumentów - w tym usprawiedliwień, groźby, ubliżanie uczniom oraz pracownikom szkoły, dewastacja mienia),

- uczeń nagminnie łamie zasady współżycia społecznego obowiązujące w szkole, a działania wychowawcze nie przynoszą skutku,

- uczeń nagminnie dezorganizuje pracę na lekcji, nagminnie używa wulgaryzmów, nie reaguje na upomnienia, a jego kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- uczeń nagminnie lekceważy podstawowe obowiązki w szkole i nie uzupełnia zaległości w nauce.

- uczeń w ciągu całego semestru otrzymał 10 lub więcej UWAG NEGATYWNYCH.

 

b) Pierwszym etapem oceny ucznia jest zastosowanie poniższego schematu blokowego:

 

schemat blokowy

 

c) Ocena uzyskana za pomocą schematu blokowego może zostać podwyższona lub obniżona w następujących przypadkach:

 

  • Jeżeli uczeń spełnia minimum trzy KRYTERIA DODATKOWE, wychowawca klasy może podwyższyć ocenę o jeden stopień.
  • Jeżeli uczeń popełni co najmniej dwukrotnie POWAŻNE WYKROCZENIE, wychowawca klasy może obniżyć ocenę o jeden stopień.
  • Jeżeli uczeń popełni tylko jedno POWAŻNE WYKROCZENIE, będzie to traktowane jako równoważność pięciu UWAG NEGATYWNYCH.
  • W przypadkach wyjątkowych wychowawca klasy w porozumieniu z dyrekcją szkoły oraz radą pedagogiczną może ustalić danemu uczniowi ocenę niezależnie od podanych powyżej kryteriów.

 

11. W trakcie roku szkolnego uczeń może starać się o poprawienie oceny nagannej lub nieodpowiedniej z zachowania poprzez podpisanie pisemnego zobowiązania, w którym deklaruje poprawę swych słabych stron, np. zobowiązuje się do naprawienia wyrządzonych szkód, regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne (w razie nieobecności rodzice informują wychowawcę z wyprzedzeniem o planowanej nieobecności), poprawia kulturę zachowania, przychodzi przygotowany do zajęć, aktywizuje się na zajęciach szkolnych, regularnie odrabia zadania domowe, przynosi przybory do lekcji.

 

12. Tryb odwoławczy:

a)  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrekcji szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych danym roku szkolnym

b)  w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodne z przepisami prawa dotyczącym trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania drogą głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

c)   Ww. komisję tworzą:

- przedstawiciel dyrekcji jako przewodniczący

- wychowawca klasy

- pedagog szkolny

- 2 przedstawicieli zespołu uczącego w danej klasie

d)  Wskazane jest, aby komisja w miarę możliwości zasięgnęła opinii samorządu klasowego.

 

§ 32

NAGRODY I KARY

 

1. Za wzorowe i wyróżniające wypełnianie obowiązków ucznia, w tym za bardzo dobre wyniki w nauce, uczeń może być nagrodzony. Do stosowanych na terenie Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim form nagradzania uczniów należą:

a)    ustna pochwała wychowawcy klasy lub innego nauczyciela wobec całej klasy,

b)   ustna pochwała nauczyciela lub dyrektora wobec uczniów szkoły,

c)    w czasie comiesięcznych apeli porządkowych oficjalna pochwała wszystkich uczniów, którzy w minionym okresie zorganizowali atrakcyjną imprezę dla środowiska uczniowskiego, reprezentowali szkołę na forum miasta, regionu,

d)    dyplom uznania na zakończenie roku szkolnego,

e)    nagroda dla najlepszego ucznia w klasie przyznawana na koniec roku szkolnego,

f)     nagroda dla najlepszego absolwenta przyznawana uczniowi klasy III, który osiągnął najlepsze wyniki w nauce

g)    w ostatnim tygodniu przed konferencją klasyfikacyjną, w czasie uroczystego spotkania najbardziej zasłużonych uczniów szkoły i ich rodziców: wręczenie listów gratulacyjnych oraz nagród rzeczowych w miarę możliwości finansowych szkoły.

h)    za szczególne osiągnięcia w ciągu trzech lat nauki  za wzorową działalność na rzecz rówieśników (efektywne, konsekwentne organizowanie atrakcyjnych imprez i uroczystości, prezentacje działalności kółek zainteresowań, wolontariat, działalność charytatywna), wpis do kroniki szkolnej oraz umieszczenie fotografii w "Naszej galerii".

i)     Rada Uczniowska w porozumieniu z Radą Rodziców w ramach corocznego konkursu "Gimnazjalista na 6+" nagradza wybranych przez zespoły klasowe kandydatów w czterech kategoriach, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Samorząd Uczniowski,

j)     wychowawcy klas corocznie składają do władz miasta wnioski o wyróżnienia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i osiągających sukcesy w konkursach.

2. Nauczyciel lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

3. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i niewypełnianie obowiązków ucznia określonych w § 27 ust. 2  oraz przewinienia naruszające dobre imię szkoły, uczniów i pracowników, mogą być stosowane wobec uczniów kary:

a)    upomnienie wychowawcy klasy,

b)   nagana wychowawcy wobec całej klasy,

c)    ostrzegawcza  rozmowa w obecności dyrektora, pedagoga, wychowawcy, rodziców (opiekunów) ucznia.

d)    pozbawienie pełnionych w klasie funkcji,

e)    pozbawienie pełnionych funkcji na forum szkoły,

f)     pisemna nagana skierowana przez dyrektora szkoły do ucznia, za powiadomieniem rodziców, w przypadku notorycznego naruszania regulaminu szkoły.

g)    odbieranie przywilejów (np. na okres jednego semestru czy roku szkolnego zakaz wstępu na dyskoteki, imprezy klasowe, szkolne, kółka zainteresowań za naganne zachowania, naruszające regulamin zachowania na imprezach szkolnych, odebranie przywileju wiążącego się z losowaniem "niepytanych numerów"). O decyzji opiekunów imprezy poinformowany jest wychowawca, dyrektor szkoły a następnie rodzice.

h)    obniżenie oceny z zachowania,

i)     w przypadku udowodnienia uczniowi dewastacji majątku szkoły lub własności innej osoby, uczeń jest zobowiązany do naprawienia szkody na własny koszt,

j)     w przypadku agresji, przemocy fizycznej, kradzieży, posiadania, zażywania, rozprowadzania narkotyków w szkole, udziału w bójkach, rozbojach, tzw. fali oraz innych przypadkach przekroczenia obowiązującego prawa, szkoła przekazuje informacje Policji.

k)    w przypadkach drastycznej niemożności dostosowania się przez ucznia do zasad życia zbiorowości klasowej i nie rokuje nadziei na poprawę zachowania, a w innej klasie stwarza mu się szanse na zmianę, po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego, pedagoga, rodziców - przeniesienie do innej klasy.

l)     w przypadku, gdy uczeń mimo zastosowanych środków prewencyjnych, nie przejawia chęci poprawy, a jego obecność w placówce zagraża bezpieczeństwu innych uczniów i środowisko lokalne wyraźnie niekorzystnie wpływając na jego zachowanie nie rokuje pozytywnych zmian, dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum. Wniosek powinien zostać podjęty w oparciu o opinię rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego.

m)  Rada Pedagogiczna ma prawo do zmiany oceny z zachowania po podjęciu uchwały klasyfikacyjnej, na wniosek wychowawcy klasy.

 

4. Stosowane kary nie mogą naruszać godności osobistej ucznia i jego nietykalności. Uczeń ma prawo odwołać się od kary, gdy uzna ją za zbyt surową lub niesprawiedliwą. Poza samym zainteresowanym w imieniu ucznia ma prawo wystąpić wychowawca klasy lub samorząd uczniowski. W celu rozpatrzenia umotywowanego wniosku złożonego na piśmie w sekretariacie szkoły dyrektor powołuje zespół odwoławczy w składzie:

­          dyrektor, jako przewodniczący,

­          2 przedstawicieli rady pedagogicznej, w tym opiekun samorządu uczniowskiego,

­          2 przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

Decyzja zespołu odwoławczego jest ostateczna i nie podlega zmianie.

5. Dyrektor gimnazjum i rada pedagogiczna gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 

§ 33

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

- spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- imiona i nazwiska nauczycieli,

- termin egzaminu klasyfikacyjnego,

- zadania egzaminacyjne zaopiniowane przez nauczyciela doradcę,

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może ona zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 34

SPRAWDZIAN W PRZYPADKU ZGŁASZANYCH ZASTRZEŻEŃ DO OCENY

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku potwierdzenia zgłoszonych zastrzeżeń dyrektor powołuje komisję, która:

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- psycholog (jeżeli jest zatrudniony w szkole),

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel rady rodziców.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- skład komisji,

- termin sprawdzianu,

- zadania sprawdzające zaopiniowane przez nauczyciela doradcę,

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- skład komisji,

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Obowiązuje tryb postępowania zgodnie z § 35 ust. 1 do 5.

 

§ 35

PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i nie dotyczy go sytuacja opisana w ust. 3 i 4.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1 nie otrzymuje promocji do klasy

programowo wyższej i powtarza klasę.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

5.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć religii lub etyki (o ile uczeń na te zajęcia uczęszczał) średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 36

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący,

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji.

5.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- skład komisji,

- termin egzaminu poprawkowego,

- zadania egzaminacyjne zaopiniowane przez nauczyciela doradcę,

- wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny,

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem punktu 9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.      

 

 

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37

 

1. Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 38

 

1. Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkoły.

 

§ 39

 

1. Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 40

 

1. Każdorazowa nowelizacja Statutu zobowiązuje dyrektora szkoły do przygotowania jednolitego tekstu.

 

 

 

 

Opinia Samorządu Uczniowskiego: 30 października 2007r.

 

 

Opinia Rady Rodziców: 30 października 2007r.

 

 

Statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia: 30 października 2007r.

:: PROJEKTY SZKOLNE ::
Zasady
Tematy
:: SAMORZĄD ::
Numerki
Regulamin
Klasy
Wolontariat
:: INFORMATYKA ::
Pracownia
Konkursy
ECDL
:: ŚWIETLICA ::
Informacje
Obiady
Jadłospis
Regulamin świetlicy
Regulamin stołówki
:: WYRÓŻNIENI ::
Certyfikat
Konkursy
:: EGZAMINY ::
Testy do pobrania
:: OGŁOSZENIA ::
Uwaga szóstoklasisto! Zajęcia warsztatowe w ramach Frankofonii odbędą się 23 marca 2011r. Nocne atrakcje 15 kwietnia 2011r. Przeczytaj więcej
:: INFORMATOR ::
Dzisiaj jest:
poniedziałek
24 kwietnia 2018 r.

do wakacji pozostało


do egzaminu pozostało
:: PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ ::

:: CERTYFIKATY ::


Powered by Uczniowie Gimnazjum nr 2