GIMNAZJUM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.
:: AKTY PRAWNE ::
Statut w pdf
:: MENU ::
Strona główna
Szkoła Partnerska
Wodzisław Ślšski
:: KONTAKT ::
Dane szkoły
Redakcja
:: INFORMATOR ::
Wykaz podręczników
Sekretariat
Pedagog
BHP
Higienistka
Biblioteka
Rada Rodziców
Kółka
Plan Lekcji
Organizacja pracy
Organizacja pracy (wersja skrócona)
:: O SZKOLE ::
Hymn
Historia Szkoły
Herb Szkoły
Nauczyciele
Galeria
Projekty
Nadanie Imienia
Wręczenie Gwiazdy
Jesteśmy szkołš sukcesu
:: PROJEKTY I INNOWACJE ::
MOODLE
Akademia wsparcia
Aktywni w życiu
Strona Socratesa
Comenius
:: DLA SZÓSTOKLASISTY ::
Ankieta
Deklaracja
:: KONKURSY ::
Wyobraźnia Ważniejsza Od Wiedzy
Cyferka
Grosik
:: KRONIKA SZKOŁY ::
Siódme niebo
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
SAMORZĄD

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ W WODZISŁAWIU ŚL.Opracowany na podstawie ustawy o systemie owiaty art. 55 z dnia 7 wrzenia 1991r. z późniejszymi zmianami.

Samorząd szkolny jest organizacją działającą w obrębie szkoły, powołaną do współdziałania uczniów ze szkołą w wykonywaniu jej zadań w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki w szkole i rodowisku.

I. Cele i zadania samorządu szkolnego.
1. Działalnoć samorządu szkolnego wynika z realizowania przez szkołę funkcji wychowawczych, zgodna jest ze statutem i misją szkoły, która główny nacisk kładzie na tolerancję, bezpieczeństwo i poszanowanie drugiego człowieka.
2. Samorząd szkolny reprezentuje interesy społecznoci uczniowskiej wobec władz szkolnych, nauczycieli, administracji, organizacji szkolnych oraz grup rówieników, może wprowadzać propozycje poprawek do WSO, pełni funkcję mediatora w sprawach konfliktowych. Na probę dyrektora szkoły może opiniować pracę nauczycieli.
3. Samorząd szkolny współdziała z władzami szkolnymi i radą rodziców w realizacji zadań ogólnoszkolnych: wychowawczych i dydaktycznych.
4. Samorząd szkolny organizuje pozalekcyjne życie uczniowskie, zaspakajające naturalne dążenie młodzieży do zabawy, sportu, rozrywki i rozwijania własnych zainteresowań.
5. Samorząd szkolny podejmuje działania, których celem jest uczulenie młodzieży na utrzymywanie w obrębie szkoły porządku, bezpiecznego otoczenia i higieny.
6. Zgodnie z zapisami statutowymi samorząd szkolny w sposób szczególny zwraca uwagę na zjawisko tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.
7. Samorząd szkolny współorganizuje wraz z innymi statutowymi organizacjami szkoły imprezy o charakterze ogólnowychowawczym i włącza się w życie społecznoci lokalnej.

II. Skład, struktura i sposób powoływania samorządu szkolnego.
1. Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie.
2. Pracą samorządu kieruje rada samorządu, którą tworzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik i członkowie poszczególnych sekcji.
3. Zadania sekcji samorządu szkolnego wynikają z celów przez niego realizowanych.
4. Wybory do samorządu szkolnego odbywają się co roku, w połowie października, poprzedzone są kampanią wyborczą, którą zobowiązani są przeprowadzić kandydaci do samorządu.
5. Kandydatów może typować każdy zespół klasowy.
6. Osoby startujące w wyborach muszą uzyskać zgodę i pozytywną opinię wychowawcy klasy.
7. Wybory przeprowadzane są przez niezależną komisję wyborczą i mogą brać w nich udział wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu wyborów.
8. Na czele samorządu stoi przewodniczący, który dobiera sobie współpracowników sporód innych kandydatów startujących w wyborach.
9. Do pracy samorządu mogą włączyć się też osoby niestartujące w wyborach, pełnię one w nim funkcję społeczną.
10. Rada uczniowska zobowiązana jest podać do publicznej wiadomoci termin i miejsce zebrań, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie społecznoci szkolnej.
11. Członkowie samorządu szkolnego są wzorem dla pozostałych uczniów i bezwzględnie przestrzegają regulaminu szkolnego. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z wykluczeniem ucznia z możliwoci reprezentowania samorządu uczniowskiego.
12. Opiekun samorządu wybierany jest przez społecznoć uczniowską w drodze głosowania i jego kadencja trwa trzy lata.
13. Opiekun samorządu czuwa nad jego pracą, jest łącznikiem między uczniami, a rada pedagogiczną i dyrekcją szkoły.

III. Planowanie pracy samorządu szkolnego.
1. Każdorazowo po wyborach samorząd uczniowski pod kierunkiem opiekuna tworzy projekt pracy samorządu wynikający z treci rozdziału pierwszego niniejszego regulaminu.
2. Projekt pracy musi być przedstawiony społecznoci szkolnej.

IV. Sprawy finansowo – gospodarcze samorządu szkolnego.
1. Samorząd szkolny może prowadzić działalnoć, której celem jest pozyskiwanie rodków finansowych potrzebnych do jego statutowej pracy.
2. Samorząd może włączać się do akcji charytatywnych organizowanych przez społecznoć szkolna i lokalną.
3. Ww działalnoć musi być odpowiednio dokumentowana.
4. Uzyskane rodki samorząd może przeznaczyć na potrzeby szkoły.
:: PROJEKTY SZKOLNE ::
Zasady
Tematy
:: SAMORZĄD ::
Numerki
Regulamin
Klasy
Wolontariat
:: INFORMATYKA ::
Pracownia
Konkursy
ECDL
:: ŚWIETLICA ::
Informacje
Obiady
Jadłospis
Regulamin świetlicy
Regulamin stołówki
:: WYRÓŻNIENI ::
Certyfikat
Konkursy
:: EGZAMINY ::
Testy do pobrania
:: OGŁOSZENIA ::
Uwaga szóstoklasisto! Zajęcia warsztatowe w ramach Frankofonii odbędą się 23 marca 2011r. Nocne atrakcje 15 kwietnia 2011r. Przeczytaj więcej
:: INFORMATOR ::
Dzisiaj jest:
sobota
24 sierpnia 2019 r.

do wakacji pozostało


do egzaminu pozostało
:: PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ ::

:: CERTYFIKATY ::


Powered by Uczniowie Gimnazjum nr 2